2 abr 2019

EASTER ACTIVITIES

We are going to prepare different cards to celebrate Easter, one in the English class and the other in art class. Have a look at them:

Imos preparar tarxetas diferentes para celebrar Pascua, unha na clase de Inglés e outra na clase de Plástica. Botádelle un ollo!


1.-   SEBI _ EASTER CARDS

2.-  EASY TO MAKE EASTER CARD9 mar 2018

School Timeline

In this post we have made a summary for the "Auxiliares de conversa" project.
As teacher Ann finished her job at school prematurely, we summarize all the work with her in Arts and English classes in this glogster.
https://edu.glogster.com/glog/timeline-paper-stickers-horizontal/2t2n8kn8qox

Nesta entrada fixemos un resumo do Proxecto de Auxiliares de Conversa.
Como a Teacher Ann tivo que deixar o seu posto prematuramente, quixemos sintetizar todo o traballo realizado con ela nas clases de Plástica e Inglés neste cartaz interactivo (glogster)

28 feb 2018

Peace Day with RESPECT.

We made a "Peaceful Alphabet" for Peace Day at school. Each class had one or two different letters and we had to think in words with a "peaceful" meaning.
In 1st and 2nd Primary level groups, we worked a lot of vocabulary related to values because Respect was our word for the english class and "teacher Ann" helped us with our English.
Fixemos un "Abecedario Pacífico" no colexio para o Día da Paz. Cada clase tiña unha ou dúas letras dierentes e tiñamos que pensar en palabras cun significado "pacífico".
Nos grupos de 1º e 2º de Primaria, nós traballamos un montón de vocabulario relacionado con valores porque "Respecto" era a nosa palabra para a clase de Inglés e a "teacher Ann" axudounos coa lingua.

We recorded a video with the sentences we made and drew in our poster.
Grabamos un video coas frases que fixemos e debuxamos no cartaz.

27 may 2017

ANN COMES FROM ...

Do you remember where does Teacher Ann come from? In 1st and 2nd level, we were trying to remember...

Lembrades de donde é a Teacher Ann? Nas clases de 1º e 2º estivemos recordando... Teacher Ann is from The U.S.A.


SPRING ACTIVITIES

This term was shorter than the others so we planned to make a craft related to Spring. Teacher Ann and Teacher Carmen taught us a very nice song about how bees work to make honey. We also prepared a minibook wih the lirics of this song.
In Arts class we made some cute bees.

Este trimestre foi máis máis corto que os outros e polo tanto planeamos elaborar unha manualidade sobre a primavera. As profes Ann e Carmen ensináronnos unha canción sobre o traballo das abellas para facer  mel. Tamén preparamos un minilibro coa letra da canción.
Na clase de Plástica, fixemos unhas abellas monísimas.

Here we show both videos.
Aquí están ambos videos
And... In the English blog, 1st and 2nd grade sing their own song.
E no blog de inglés, 1º e 2º curso interpretan a súa propia versión:1 abr 2017

HAPPY EASTER!

Teacher Ann made this presentation to work vocabulary about Easter. We made a beautiful card later.

A profe Ann preparou esta presentación para amosarnos vcabulario de Pascua. Despois fixemos unha bonita tarxeta.25 mar 2017

WINTER ACTIVITIES

In the second term we made a lot of activities and we related all of them with our school project BARRRO. We made all our arts work using recycling materials: plastic bottles, colour papers, boxes, cloth pieces, ...
We learnt a song about Winter weather (it is on the English blog) and we practised the vocabulary related to weather and clothes in Winter to do several speaking activities: A roll the dice sheet, Speaking spinners, Carnival puppets,... Have a look at them in the video.

No segundo trimestre fixemos un montón de actividades e as relacionamos todas co proxecto do noso centro "BARRRO". Elaboramos todos os traballos de Plástica usando materiais de reciclaxe: botellas de plástico, papeis de cores, caixas de cartón, trozos de telas, ...
Aprendimos unha canción sobre o tempo no inverno (que está no blog de inglés) e practicamos o vocabulario relacionado co tempo atmosférico e as prendas no inverno para facer varias actividades e xogos orais : Unha ficha para completar e xogar cun dado, "peonzas" faladoras, Mariontas do entroido, ... Podedes miralo no seguinte video.


30 nov 2016

AUTUMN ACTIVITIES

A lot of things were made during these two months:
We learnt about Seasons and Months of the Year. We learnt about Emotions and "faces" and Halloween costumes as well. 
We listened to a story about a pumpking life cycle and we made our own 3D book. Finally, we leant about Thnksgiving.
We want to relate all of them in this short video.

Fixemos unha morea de cousas durante estes dous meses:
Aprendimos as Estacións do Ano e os Meses. Aprendimos a nomear emociós e as súas "caras" así como os disfraces de Samaín.
Escoitamos unha historia sobre o ciclo vital dunha calabaza e fixemos o noso propio libro en 3D. finalmente celebramos Acción de Gracias.
Queremos amosarvos todo esto no seguinte vídeo.For more information, read in the English Class blog:
Se quereddes máis información mirade no enlace no blog da Clase de Inglés.

HALLOWEEN ACTIVITIES 

THANKSGIVING 

THANKSGIVING DAY QUIZ

This is the vocabulary we practised about Thanksgiving and the quiz that Teacher Ann prepared for us.
Try  it!!

Este é o vocabulario que aprendemos sobre "Acción de Grazas" e o cuestionario que a profe Ann preparou para nós.
Probádeo!!


16 oct 2016

A NEW TEACHER IS HERE !

A new assistant teacher is here. Her name is ANN and she comes from the USA. She prepared this presentation to talk about herself.

Unha nova profe auxiliar está aquí. O seu nome é ANN e ven dos Estados unidos. Ela preparou esta presentación para falar de sí mesma.